Van hart tot hart, van ziel tot ziel

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
https://www.byjola.nl/uploads/files/Algemene%20voorwaarden%20Luisterkind%20By%20Jola.pdf

Welkom bij www.byjola.nl.

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Luisterkind By Jola, gelegen op https://www.byjola.nl/.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Luisterkind By Jola aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf www.byjola.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

1. De term Luisterkind By Jola, praktijk voor Luisterkind' of 'wij' of 'we' verwijst naar de eigenaar van deze website: https://www.byjola.nl 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Luisterkind By Jola aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding. 

3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Luisterkind By Jola. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. 

4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Luisterkind By Jola opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier. 

5. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Luisterkind By Jola verplicht dit bedrag te retourneren. 

6. Aanmeldingen voor door Luisterkind By Jola aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Luisterkind By Jola te zijn. 

7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Luisterkind By Jola het bedrag € 50,-- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn. 

8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Luisterkind By Jola het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Luisterkind By Jola verschuldigd. 

9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages. 

10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden twee weken voor aanvang van de opleidingsdag aan Luisterkind By Jola te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL18RABO0135420849 Bic: RABONL2U ten name van Luisterkind By Jola te Nunspeet ), zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd. 

11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Luisterkind By Jola en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Luisterkind By Jola schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd. 

12. Indien Luisterkind By Jola door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld. 

13. Wanneer Luisterkind By Jola met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden. 

14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Luisterkind By Jola het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren. 

15. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Luisterkind By Jola behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen. 

16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Luisterkind By Jola is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten. 

17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Luisterkind By Jola gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde. 

18 .Bij in punt 17 voorkomende situatie is Luisterkind By Jola gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen. 

19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteursen eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks. 

20. Luisterkind By Jola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Luisterkind By Jola kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten. 

21. Luisterkind By Jola behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

22. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

AANMELDEN EN RESERVEREN

Aanmelden voor één van de activiteiten die door Luisterkind By Jola gegeven wordt gaat enkel via de website, waarbij je direct het inschrijfformulier kunt invullen.

Aansluitend ontvang je een bevestigingsmail en daarbij de gegevens die verder nodig zijn om deel te kunnen nemen.

Na jouw definitieve bevestiging ontvang je of een factuur die aangeeft dat je deelname definitief is, of wanneer de groep vol zit een mail met de mogelijkheid om je in te schrijven voor de reservelijst.

Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren en je plaats is pas een feit na ontvangst van een bevestigingsmail.

Aanmelden voor een Luisterkind-afstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via het aanvraagformulier op de website (indien anders overeengekomen).

Aansluitend aan de aanvraag ontvang je via een bevestigingsmail van jouw aanvraag. Bij deze mail tref je tevens een bijlage met alle informatie die nodig is en hoe je de betaling kan voldoen.

BETALINGEN

Betalingen voor de opleiding dienen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag volledig voldaan te zijn.

Betalingen voor een Luisterkind-afstemming vinden vooraf plaats.

 

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door www.byjola.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Luisterkind By Jola en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op www.byjola.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf www.byjola.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Luisterkind By Jola filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Luisterkind By Jola, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Luisterkind By Jola niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Luisterkind By Jola behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

Hierbij verleen je Luisterkind By Jola een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Luisterkind By Jola; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Luisterkind By Jola. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL's van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Het gebruik van het logo van Luisterkind By Jola of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Aangepast op 27-10-2023

Luisterkind By Jola

Janine Visser
T. 06 10 40 65 46
E. Byjola@outlook.com

 Kvk. Harderwijk 50464876